Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 10 2017

gdybam
To, co minęło, powraca. Wchodzi jak czuła igła w serce. Wystarczy szczegół. Dźwięk, zapach, obraz, chwila. Dostrzegasz coś kątem oka i minione powraca z niespodziewaną siłą.
— Andrzej Stasiuk
1102 69ed 500

uconstruction:

Brassaï (1899-1984 French) • Cat & Kittens

Reposted fromLittleJack LittleJack viamrrru mrrru
gdybam
Jedni są uzależnieni od papierosów, inni od hazardu, ja - od uniesień. Jakbym cała składała się z tych małych wzruszeń. Jakbym potrzebowała od czasu do czasu się rozpaść, tylko po to, by znów poskładać kawałeczki w całość.
— Cztery Wieki Później
gdybam
0422 be7f 500
9831 256f
Reposted fromLittleJack LittleJack viaszydera szydera
gdybam
Naj­bar­dziej prze­rażającym dźwiękiem na świecie jest bi­cie włas­ne­go ser­ca. Nikt nie lu­bi o tym mówić, ale to praw­da.

Jest to dzi­ka bes­tia, która w sa­mym środ­ku głębo­kiego strachu do­bija się ol­brzy­mią pięścią do ja­kichś wewnętrznych drzwi, by ją wypuścić.
— Jonathan Carroll
Reposted fromumorusana umorusana viaszydera szydera
gdybam
Mnie świat w ogóle nie interesuje (...). Jestem typem emocjonalnym, interesują mnie wzruszenia.
— beksiński
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viajethra jethra
gdybam
6465 c200
Reposted frommaple-leaf maple-leaf viajethra jethra
gdybam
tak naprawdę?
żyję dla tych paru marnych chwil, kiedy ktoś mi mówi w oczy:
-kurwa jak to dobrze, że jesteś.
Reposted fromnotthesame notthesame viajethra jethra
gdybam
gdybam
Albo walczysz o swoje, albo patrzysz jak przestaje być Twoje.
Reposted fromataszka ataszka viaorientalnazupa orientalnazupa

August 08 2017

gdybam
wybaczam Ci. I życzę Ci dobrze. 
Reposted fromorientalnazupa orientalnazupa
gdybam
Uwielbiam gdy ktoś kończy swoje historie słowami: "wezmę Cie tam kiedyś".
gdybam
7896 5f81
Reposted fromkrzysk krzysk viaorientalnazupa orientalnazupa
gdybam

Patrzył tak intensywnie, jakby mnie wręcz dotykał

July 21 2017

gdybam
Może słowa, które trzymamy w sobie, zmieniłyby bieg wydarzeń?
— Wyrafinowany Gentelman
gdybam
Chcę tej sierpniowej beztroski i Ciebie przy boku
— dajcie szybciej wakacje
gdybam
2391 f7a6
Reposted fromdailylife dailylife viajethra jethra
gdybam
I uwierz, nikogo nie obchodzi, że nie dajesz sobie rady.
— true
Reposted fromoutoflove outoflove viajethra jethra
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl